กรมประมง - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมประมง
หน่วยงานระดับกรม
45 datasets found
Order by :
รายงานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
Last update dataset : October 14, 2023  
pdf
จำนวนการออกใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
Last update dataset : October 14, 2023  
xlsx
ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามกลุ่มสัตว์น้ำ เป็นรายปี
Last update dataset : October 14, 2023  
xls
จำนวนแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือ ทั้งกรณีที่มีใบอนุญาตทำงาน และ กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ที่มีสถานะเปิดใช้งาน
Last update dataset : October 14, 2023  
xlsx
ข้อมูลโครงสร้างกรมประมง ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
Last update dataset : October 14, 2023  
pdf
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ แยกพื้นที่ทำการประมง
Last update dataset : October 14, 2023  
xlsx
จำนวนการออกใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
Last update dataset : October 14, 2023  
xlsx
การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2564
Last update dataset : October 14, 2023  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต และมูลค่าจากการเลี้ยงสัตว์ จำแนกตามชนิด และประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด
Last update dataset : October 14, 2023  
xlsx
ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ, ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ในการผลิตปลาป่น, ปริมาณและมูลค่าปลาป่น จำแนกเป็นรายจังหวัด และรายปี
Last update dataset : October 14, 2023  
xlsx
ปริมาณ มูลค่า การนำเข้า การส่งออกสินค้าประมง ของไทย จากกรมศุลกากร
Last update dataset : October 14, 2023  
csv
ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
Last update dataset : October 14, 2023  
csv
ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามวิธีทำการประมง เป็นรายปี
Last update dataset : October 14, 2023  
xls
พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
Last update dataset : October 14, 2023  
csv
ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จากกรมประมง ประกอบด้วย ชื่อฟาร์ม ชื่อเจ้าของฟาร์ม เลขทะเบียนฟาร์ม เลขที่ใบรับรอง มาตรฐานที่ได้รับ ประเภทสัตว์น้ำ...
Last update dataset : October 14, 2023  
csv
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ค้าได้ที่จากการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด
Last update dataset : October 14, 2023  
xlsx
ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (กก./ชม.) จากการสำรวจด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ โดยเรือสำรวจประมงของกรมประมง รายงานผลแยกตามฝั่งทะเลและในน่านน้ำไทย
Last update dataset : October 14, 2023  
xlsx
การนำเข้า การส่งออกประเภทสินค้าประมง ของไทย จากกรมศุลกากร
Last update dataset : October 14, 2023  
csv
ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำจากการทำการประมงทะเล และ การทำการประมงน้ำจืด จำแนกตาม ประเภทการทำประมง เครื่องมือ พื้นที่ทำการประมง และรายชนิดสัตว์น้ำ รายจังหวัด
Last update dataset : October 14, 2023  
xlsx
จำนวนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยกรมประมง โดยแยกเป็น รายจังหวัด แยกปีที่จัดสร้าง
Last update dataset : October 14, 2023  
xlsx