กรมทางหลวง - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมทางหลวง
ส่วนกลาง:ระดับกรม
40 datasets found
Order by :
รายได้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่านและประเภทรายได้
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
ประเภทค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 1. รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ค่าขายของเก่าชำรุดที่ทางราชการเลิกใช้ ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารสถานที่ของทางราชการ,...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
1.ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าบริการที่เรียกเก็บในการผ่านทางสะพานมิตรภาพที่กรมทางหลวงรับผิดชอบ 2.ปริมาณการจราจร หมายถึง ปริมาณยานพาหนะที่ใช้งานสะพานมิตรภาพ ทั้งขาเข้าและขาออก...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
จุดตำแหน่งจุดแวะพักริมทาง พื้นที่ให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ไม่ต้องขออนุญาตใช้งานบนทางหลวง จำแนกตามประเภทรถ
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
ผู้รับเหมา หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่รับจ้างเหมาบำรุงทางของกรมทางหลวง ผู้รับจ้าง หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่รับจ้างบำรุงทางเฉพาะงานของกรมทางหลวง งานบำรุงทาง หมายถึง งานซ่อม...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
จุดตำแหน่งทางหลวงต้องชมของกรมทางหลวง
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
จุดตำแหน่งจุดพักรถบรรทุกบนทางหลวงและทางหลวงพิเศษ โดยระบุตำแหน่ง จังหวัด และหลักกิโลเมตร
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ระยะทางในความรับผิดชอบตามลักษณะผิวทางและภารกิจ
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
ยอดรวมปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่าน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
ความหนาแน่นของการจราจรรายสายทาง คือ จำนวนยานพาหนะที่ครอบครองพื้นที่ผิวจราจรใน 1 ช่องจราจร โดยกำหนดระยะทางจาก จุด ก ไป จุด ข แยกตามสายทาง...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
จุดตำแหน่งพื้นที่ให้บริการลานกางเต็นท์ของกรมทางหลวง
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามประเภทรถ จังหวัด ประเภททางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ความหนาแน่นของการจราจร คือ จำนวนยานพาหนะที่ครอบครองพื้นที่ผิวจราจรใน 1 ช่องจราจร โดยกำหนดระยะทางจาก จุด ก ไป จุด ข และหน่วยที่แสดงค่าความหนาแน่นของการจราจรเป็น คัน/กม. หรือ...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามภูมิภาค เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามแขวงทางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามจังหวัด เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
ความหนาแน่นของการจราจรรายสายทาง คือ จำนวนยานพาหนะที่ครอบครองพื้นที่ผิวจราจรใน 1 ช่องจราจร โดยกำหนดระยะทางจาก จุด ก ไป จุด ข แยกตามสายทาง...
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามสำนักงานทางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv