Text Size | A   A   A
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานระดับกรม
15 datasets found
Order by :
จำนวนสถิติข้อมูลภัยแล้งรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563
Last update dataset : July 25, 2022  
xls
ข้อมูลศูนย์พักพิงสำหรับอุทกภัยทั่วประเทศ
Last update dataset : July 25, 2022  
url
จำนวนสถิติข้อมูลอุทกภัยรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563
Last update dataset : July 25, 2022  
xls
ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv xls
รายชื่อพื้นที่ จำนวนชุมชน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับการปกป้อง รายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยระดับจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายชื่อพื้นที่ จำนวนหมู่บ้าน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลรายงานสาธารณภัย ย้อนหลัง 7 วัน จากระบบรายงานสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด ข้อมูลรายละเอียดศูนย์พักพิงรายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยรายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัย พิกัดจุดเกิดเหตุ ย้อนหลัง 24 ชม.
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx
ปัจจัยของการเกิดการอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย ลักษณะของถนน ทัศนวิสัยในการขับขี่ยวดยาน สภาพอากาศ โดยแยกตามรายเดือน ตั้งแต่ปี 2005 - ปัจจุบัน
Last update dataset : March 24, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย จากกรมชลประทาน
Last update dataset : February 11, 2020  
pdf