ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร - Organizations - Open Government Data of Thailand
15 datasets
Order by

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร

ส่วนกลาง
การนำเข้าปุ๋ยเคมี (รายสูตรสำคัญ) (2,411 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตรสำคัญ)

Last update dataset : October 17, 2022
เกษตรกรรม
csv
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม (รายประเทศ) (1,640 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม (รายชนิด) (2,547 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายชนิด)

Last update dataset : June 23, 2022
csv
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม (รายประเทศ) (1,037 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม (รายชนิด) (2,287 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายชนิด)

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (1,989 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (1,042 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (1,729 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รายประเทศ) (1,209 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเทศ)

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รายประเภทการใช้) (3,707 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเภทการใช้)

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
การนำเข้าปุ๋ยเคมี (รายประเทศ) (6,150 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายประเทศ)

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
การนำเข้าปุ๋ยเคมี (รายสูตร) (1,489 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตร)

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
บริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (1,531 )

ข้อมูลบริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
บริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร (879 )

ข้อมูลบริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร

Last update dataset : June 23, 2022
เกษตรกรรม
csv
สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (271 )

ข้อมูลปริมาณและมูลค่าวัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าสูงในแต่ละปี

Last update dataset : June 23, 2022
csv