องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล
3 datasets found
Order by :
แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19
Last update dataset : October 31, 2021  
url
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 รอบแรก ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 รอบสอง ตั้งแต่ มกราคม -...
Last update dataset : October 31, 2021  
url
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
jpeg