สำนักงานสถิติแห่งชาติ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
970 datasets found
Order by :
การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ) เป็นมาตรฐานการจัดประเภทข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามลักษณะของสินค้าและบริการ เช่น ข้อมูลด้านการผลิต การค้า...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน กระบวนการย่อยนี้เป็นการนำผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเท่าที่จำเป็นมารวมกัน...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
ตามที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาบริหารประเทศโดยมีการบริหารราชการแผ่นดินผ่านการนำนโยบายที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ และมุ่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการยืนยันว่าผลผลิตเสร็จสมบูรณ์ (เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีคุณภาพในระดับที่ต้องการ...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Central Product Classification 2020: TCPC 2020)...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (1) ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบรูปแบบของ ● ผลผลิต เช่น สเปคตาราง CSV API ● ผลิตภัณฑ์ เช่น...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
ผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยจากการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าทางสถิติ
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
Last update dataset : September 12, 2023  
zip
แบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนงานทางสถิติ (Generic Statistical Business Process Model: GSBPM) ใช้สำหรับอธิบายและกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการผลิตสถิติทางการ...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
“การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation: ISCO-08” นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำขึ้นในปี 2022...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf xlsx
มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดจำแนกข้อมูลด้านการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาและสาขาวิชา...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
การจัดจำแนกเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างมีความหมายและเป็นระบบให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการกำหนดแนวคิด เหตุการณ์ สิ่งของ หรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
การพยากรณ์ย้อนหลังมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ข้อมูลที่แตกต่างกันสองช่วงเวลาสอดคล้องกัน โดยการใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แตกต่างกันในปัจจุบัน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนไทย โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้และมีโอกาสในการใช้จ่ายปัจจัยในการดำรงชีวิตได้น้อย...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx pdf