Text Size | A   A   A
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
35 datasets found
Order by :
ค่าสถิติพื้นฐานระดับจังหวัด แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม คะแนนต่ำสุด และคะแนนสูงสุด ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานระดับประเทศ แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม คะแนนต่ำสุด และคะแนนสูงสุด ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานระดับประเทศ แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม คะแนนต่ำสุด และคะแนนสูงสุด ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสาระการเรียนรู้และสังกัด
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสาระการเรียนรู้ เช่น วิชาภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน เป็นต้น
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด/กลุ่มโรงเรียน เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv rdf
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานระดับประเทศ แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม คะแนนต่ำสุด และคะแนนสูงสุด ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานระดับจังหวัด แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม คะแนนต่ำสุด และคะแนนสูงสุด ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสาระการเรียนรู้และสังกัด
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสังกัด/กลุ่มโรงเรียน เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานระดับประเทศ แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม คะแนนต่ำสุด และคะแนนสูงสุด ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามสาระการเรียนรู้
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสังกัด/กลุ่มโรงเรียน เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานระดับจังหวัด แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม คะแนนต่ำสุด และคะแนนสูงสุด ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสาระการเรียนรู้
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานระดับประเทศ แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม คะแนนต่ำสุด และคะแนนสูงสุด ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสาระการเรียนรู้
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสาระการเรียนรู้ เช่น วิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน เป็นต้น
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
ค่าสถิติพื้นฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามสาระการเรียนรู้และสังกัด
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv