สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วยงานระดับกรม
228 datasets found
Order by :
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : February 12, 2023  
xls
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : February 12, 2023  
xls
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
Last update dataset : October 18, 2022  
xlsx url pdf
การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก
Last update dataset : October 12, 2022  
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
Last update dataset : October 12, 2022  
เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ตันทุน การใช้ในประเทศ นำเข้า-ส่งออก การตลาดและนโยบาย สถานการณ์การผลิต
Last update dataset : October 12, 2022  
ปริมาณ มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
Last update dataset : October 12, 2022  
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
Last update dataset : October 12, 2022  
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง
Last update dataset : October 12, 2022  
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน
Last update dataset : October 12, 2022  
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และพื้นที่ปลูกข้าวนาปีรายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
Last update dataset : October 12, 2022  
เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน
Last update dataset : October 12, 2022  
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ และพื้นที่ปลูกเงาะ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
Last update dataset : October 12, 2022  
จำนวนครัวเกษตรกร และพื้นที่ถือครอง รายจังหวัด
Last update dataset : October 12, 2022  
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน และพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
Last update dataset : October 12, 2022  
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : October 12, 2022  
xls
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : October 12, 2022  
xls
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด และพื้นที่ปลูกมังคุด รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
Last update dataset : October 12, 2022  
ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ
Last update dataset : October 12, 2022  
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และพื้นที่ปลูกยางพารา รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
Last update dataset : October 12, 2022