สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หน่วยงานระดับกรม
34 datasets found
Order by :
อายุเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนสามัญเมื่อเข้ารับการบรรจุ จำแนกตาม กระทรวง
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
จำนวนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตาม กระทรวง กรม กลุ่มอาชีพ ชื่อตำแหน่ง ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง เพศ และระดับการศึกษา
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
สถิติการบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญจำแนกตามกระทรวง และระดับการศึกษา
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
สถิติการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญจำแนกตามกระทรวง และเหตุการออกจากราชการ ได้แก่ เกษียณอายุราชการ ลาออก ออกด้วยเหตุผิดวินัย และเสียชีวิต
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
รายงานสถิติข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งระดับสูง
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
รายงานสถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตาม 1) ระดับที่อนุมัติให้ศึกษาและระดับที่กำลังศึกษา 2) แหล่งทุนและประเทศที่กำลังศึกษา และ 3) กลุ่มวิชาที่กำลังศึกษา
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตาม กระทรวง กรม กลุ่มอาชีพ ชื่อตำแหน่ง ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทำการประกาศผลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 ภายหลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้น
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
จำนวนและอายุเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตาม กระทรวง กรม และช่วงอายุ
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลประวัติการศึกษา
Last update dataset : July 12, 2023  
csv
ข้อมูลระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประกอบด้วย เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 รายจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบ
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ข้อมูลทุนรัฐบาลของนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
ข้อมูลการประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ ศูนย์สอบ เลขประจำตัวสอบ ของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบ ขาดสอบ ยุติการสอบ แต่ละสนามสอบในแต่ละศูนย์สอบ ของการสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563
Last update dataset : June 4, 2023  
xls
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศที่ศึกษา และ ประเภททุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ภาพรวมสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศ และ ระดับการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv