Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยงานระดับกรม
71 datasets found
Order by :
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่ได้มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx json
การจัดหาทดแทนและเพิ่มเติมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ประชาชนที่มาร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อด้วยตนเอง (Walk in) เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงพลังงาน...
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
จำนวนการจัดหาทดแทนและเพิ่มเติมระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาครัวเรือน ได้แก่ 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) หลังจากทำการคำนวณใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนแล้วเสร็จ...
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
การใช้บริการห้องประชุม
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
สถิติการขอใช้เงินสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในกิจกรรมต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเช่น งานพิธี งานพระราชพิธี กิจกรรม
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
สถิติการให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Last update dataset : July 25, 2022  
xls
รวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อและประสานงานในการทำกิจกรรมภายใต้โครงการฯของสป.พน. กองการต่างประเทศ
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาอุตสาหกรรม...
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
เอกสารสรุปสาระสำคัญในโอกาสที่กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศ
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
สถิติการลงรับหนังสือ สถิติการส่งหนังสือ/เอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล ประกอบด้วยผลรวมกิจกรรมดังนี้ 1.การเพาะปลูก การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการเพาะปลูก =...
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
เป็นโครงการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
สถิติการใช้บริการห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
ข้อมูลของนักสื่อสารพลังงานที่ได้ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเชิงนโยบายพลังงานในระดับชุมชน ซึ่งสามารถนำนโยบายพลังงานไปสื่อสาร/ถ่ายทอดได้
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา ได้แก่ 1.การใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัย นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาที่อยู่อาศัย...
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
รายชื่อศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ภายใต้ตามกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์รายการทำบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การจัดทำบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx