สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยงานระดับกรม
97 datasets found
Order by :
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
Last update dataset : November 12, 2023  
docx pdf doc .doc
รายงานผลการตรวจราชการประจำปี ของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) ปีงบประมาณ 2562-2564
Last update dataset : November 12, 2023  
pdf
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562 มีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน...
Last update dataset : November 12, 2023  
pdf docx doc
ผลคะแนนการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ในแต่ละปีของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกอบไปด้วย 7 หมวด คือ (1) การนำองค์การ...
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx
เก็บข้อมูลการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น หลอดไฟ พัดลม ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่ได้มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx json
การจัดหาทดแทนและเพิ่มเติมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
อัตราการเติบโตของกำไรสะสมแบการเพิ่มขึ้นของสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทน และการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบุโหลนดอน
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ประชาชนที่มาร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อด้วยตนเอง (Walk in) เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงพลังงาน...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
บัญชีผลประกอบการกิจการไฟฟ้า กลุ่มพลังงานทดแทน และการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบุโหลนเล
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลผลการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
จำนวนการจัดหาทดแทนและเพิ่มเติมระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาครัวเรือน ได้แก่ 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) หลังจากทำการคำนวณใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนแล้วเสร็จ...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
การใช้บริการห้องประชุม
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
สถิติการขอใช้เงินสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในกิจกรรมต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเช่น งานพิธี งานพระราชพิธี กิจกรรม
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
สถิติการให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
รวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อและประสานงานในการทำกิจกรรมภายใต้โครงการฯของสป.พน. กองการต่างประเทศ
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาอุตสาหกรรม...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
ปริมาณการใช้พลังงานในภาควิสาหกิจชุมชนแต่ละจังหวัด
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv