Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานระดับกรม
76 datasets found
Order by :
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 10กลุ่ม (ISCED GROUP) ชื่อสถาบัน ระดับการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา2564
Last update dataset : June 9, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาพิการ ระดับอุดมศึกษา จำแนกตาม กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ประเภทความพิการ ระดับการศึกษาปีการศึกษา และ เพศ ปีการศึกษา2563
Last update dataset : June 9, 2022  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นต่างชาติ จำแนกตาม สัญชาติ และชื่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2563
Last update dataset : June 9, 2022  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อคณะ ชื่อสาขาวิชา ระดับการศึกษา และ เพศ ปีการศึกษา 2564
Last update dataset : June 9, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 10กลุ่ม (ISCED GROUP) ชื่อสถาบัน ระดับการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา2563
Last update dataset : June 9, 2022  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ที่เป็นต่างชาติ จำแนกตาม สัญชาติ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และ เพศ ปีการศึกษา 2564
Last update dataset : June 9, 2022  
csv xlsx
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ระดับการศึกษา และ เพศ ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : June 9, 2022  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิตินักศึกษาเข้าใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 10กลุ่ม (ISCED GROUP) ชื่อสถาบัน ระดับการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา2563
Last update dataset : June 9, 2022  
xlsx csv api
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ที่เป็นต่างชาติ จำแนกตาม สัญชาติ และชื่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : June 9, 2022  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน จำแนกตามระดับการศึกษา และ เพศ ปีการศึกษา2563
Last update dataset : June 9, 2022  
xlsx csv api
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : March 9, 2022  
csv api
จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระยะเวลาในการหางานทำ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...
Last update dataset : March 9, 2022  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการจำแนกตามชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน และระดับการศึกษาสูงสุด โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : March 9, 2022  
xlsx csv api
สาขาวิชาใน SCIUS-FORUM
Last update dataset : March 9, 2022  
xlsx api
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ Infographic ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center :...
Last update dataset : March 9, 2022  
csv api
รายชื่อโรงเรียนสาธิต จำแนกตามจังหวัด โดยสรุปจากข้อมูลที่โรงเรียนจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Last update dataset : March 9, 2022  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากรโรงเรียนสาธิตทั้งหมดจำแนกตามชื่อสถาบัน ประเภทบุคลากร และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย...
Last update dataset : March 9, 2022  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม ชั้นเรียน และ เพศ
Last update dataset : March 9, 2022  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนจำแนกตามตำแหน่งบริหาร ชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน และระดับการศึกษาสูงสุด โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : March 9, 2022  
xlsx csv api
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 10กลุ่ม (ISCED GROUP) ระดับการศึกษา และชื่อสถาบันอุดมศึกษา
Last update dataset : March 9, 2022  
xlsx csv api