สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานระดับกรม
4 datasets found
Order by :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Last update dataset : October 31, 2021  
xml
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Last update dataset : October 31, 2021  
xml
รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และที่อยู่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ....
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls
การประกาศรับสมัครงานตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือบุคลากรภาครัฐอื่นๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Last update dataset : October 31, 2021  
xml