สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
175 datasets found
Order by :
ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
Last update dataset : August 12, 2023  
csv xlsx pdf
จำนวนที่ดิน และเอกสารสิทธิ์ ของศาสนบัติกลางและวัดร้างทั่วประเทศ
Last update dataset : August 12, 2023  
csv xlsx pdf
สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของที่ดินศาสนบัติกลางและวัดร้างทั่วประเทศ
Last update dataset : August 12, 2023  
pdf csv xlsx
รายชื่อศาสนบัติกลางและวัดร้างทั่วประเทศ
Last update dataset : August 12, 2023  
pdf csv xlsx
ข้อมูลประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ฝ่ายพุทธศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน โดยจัดทำเป็นเล่ม จำนวนทั้งหมด ๒๓ เล่ม ในรูปแบบไฟล์สแกน PDF
Last update dataset : July 12, 2023  
pdf docx
ระบบทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Last update dataset : July 12, 2023  
docx
แผนดำเนินงาน (ระบบทะเบียนวัด)
Last update dataset : July 12, 2023  
docx
ข้อมูลประวัติวัด
Last update dataset : July 12, 2023  
docx
การรวบรวมข้อมูลประวัติวัด
Last update dataset : July 12, 2023  
docx
แผนผังแสดงการดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่พักสงฆ์
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับศาสนบัติกลางและวัดร้างทั่วประเทศ
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
รายชื่อวัดทั่วประเทศ อัพเดท ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
การจัดทำข้อมูลทะเบียนวัดทั่วประเทศ
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
แผนสำหรับการบริหารจัดการศาสนบัติกลาง และวัดร้างทั่วประเทศ
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนวัดทั่วประเทศ ให้เป็นระบบและทันสมัย
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
รายงานvจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวต่างประเทศ ที่ขออนุญาตพำนักอยู่ในราชอาณาจักร (กทม.)  ปี  2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
  รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx