กรมควบคุมมลพิษ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมควบคุมมลพิษ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
23 datasets found
Order by :
ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเล (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบ 6 เดือนซึ่งกรมควบคุมมลพิษนำมาจัดทำรายงานเป็นรายปี)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลปริมาณการเกิดของเสียอันตรายรวมถึงปริมาณการกำจัดในแต่ละปี
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซโอโซน (O3) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) รายเดือน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง ผู้ดำเนินการ พิกัด ขนาดเนื้อที่ และวิธีการ (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายปี จากแบบฟอร์มสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลคุณภาพน้ำรายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายครึ่งชั่วโมงจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลสินค้าและบริการมากจากเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บข้อมูลเป็นรายสัปดาห์จากระบบการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการ...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี รายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายจังหวัด จำนวน 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ (Temp.) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และค่าความนำไฟฟ้า...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ แยกรายจังหวัด (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนจากระบบทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษนำมาจัดทำรายงานเป็นรายปี)
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) รายวัน พื้นที่ทั่วประเทศ (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากสถานีตรวจวัดระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษ...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำบางปะกง รายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายสถานี จำนวน 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ (Temp.) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และค่าความนำไฟฟ้า (EC)...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ในนแต่ละปี
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายสถานี จำนวน 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ (Temp.) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และค่าความนำไฟฟ้า (EC)...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ และสัดส่วนขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ในแต่ละปี
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
ข้อมูลคุณภาพน้ำรายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายจังหวัด
Last update dataset : November 12, 2023  
xls