กรมประชาสัมพันธ์ - Organizations - Open Government Data of Thailand
101 datasets
Order by

กรมประชาสัมพันธ์

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (88 )

ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) ประกอบด้วย คลื่น FM และ AM

Last update dataset : July 12, 2024
xlsx
การประเมินผลโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (12 )

ข้อมูลดิบการประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย...

Last update dataset : July 12, 2024
xlsx csv
ข่าวการเมือง (1,431 )

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
สถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน (132 )

ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
ข่าวการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (494 )

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ

Last update dataset : July 12, 2024
csv
สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียน (2 )

สรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์

Last update dataset : July 12, 2024
pdf xlsx
ผังรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT Central (119 )

ตารางเวลาในการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT Central ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด ผลิตรายการร่วมกันระหว่าง NBT จันทบุรี และ NBT กาญจนบุรี

Last update dataset : July 12, 2024
json url pdf
รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการงบลงทุน (151 )

ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ใช้งบลงทุน เช่น เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย ความคืบหน้า รอดำเนินงาน สถานะการเบิกจ่าย เป็นต้น

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (372 )

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเปราะบาง (477 )

การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการด้านเนื้อหารัฐสวัสดิการ และการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย) ในพื้นที่ 77 จังหวัด

Last update dataset : July 12, 2024
xlsx csv
ข่าวกีฬา (480 )

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
ข่าวสังคม (1,116 )

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

Last update dataset : July 12, 2024
csv
ข่าวศิลปะ วัฒนธรรม (379 )

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
ข่าวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (839 )

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
รายงานการใช้ค่าไฟฟ้า (101 )

ไฟล์ข้อมูลแสดงสรุปข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
ข้อมูลการสำรวจโครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (223 )

ข้อมูลดิบการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย...

Last update dataset : July 12, 2024
xlsx csv
ข่าวประชาสัมพันธ์ (282 )

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น การรับสมัครงาน รับสมัครฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
ข่าวในพระราชสำนัก (1,102 )

ข่าวในพระราชสำนัก คือ ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
ข่าวรายงานพิเศษและบทความ (257 )

ข่าวเจาะลึกทุกเหตุการณ์ปัจจุบันในหมวดข่าวต่างๆ รวมถึงผลการวิจัย เผยแพร่ความรู้ ผลการวิจัย สรุปเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจบทความเชิงวิเคราะห์

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx
ข่าวต่างประเทศ (2,906 )

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างประเทศ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์โลก

Last update dataset : July 12, 2024
csv xlsx