กรมประชาสัมพันธ์ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงานระดับกรม
65 datasets found
Order by :
ผลสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขนาดสั้น หรือ Pulse Survey ในประเด็น "ปัจจัยสำคัญและนโยบายที่ทำให้คนไทยอยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx pdf
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) คลื่น FM ประจำปี 2566
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
การสำรวจแผนรายการประจำปี
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
นโยบายรัฐบาล , สถาบันพระมหากษัตริย์,ความช่วยเหลือประชาชน
Last update dataset : June 4, 2023  
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาคูคลอง ในรูปแบบของข้อมูลข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์...
Last update dataset : June 4, 2023  
jpeg mp4
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
ข่าวเกี่ยวกับ PM2.5
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx csv
กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงาน ภาครัฐ หรือบริษัท...
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
รายการแสดงชี่อหลักสูตรที่ สปช. เปิดรับสมัครลงทะเบียน เช่น ชื่อหลักสูตร วันเวลารับสมัคร เป็นต้น
Last update dataset : June 4, 2023  
json url
การสำรวจแผนรายการประจำปี
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ตารางเวลาในการออกอากาศประจำเดือนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT Central ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด ผลิตรายการร่วมกันระหว่าง NBT จันทบุรี และ NBT กาญจนบุรี
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท...
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) คลื่น AM ประจำปี 2566
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ใช้งบลงทุน เช่น เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย ความคืบหน้า รอดำเนินงาน สถานะการเบิกจ่าย เป็นต้น
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการด้านเนื้อหารัฐสวัสดิการ และการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย) ในพื้นที่ 77 จังหวัด
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx csv