สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) - Organizations - Open Government Data of Thailand
6 datasets
Order by

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ส่วนกลาง:ระดับกรม
สถิติผู้เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน (846 )

สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึงปัจจุบัน ได้มีจำนวนโครงการวิจัยที่เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน...

Last update dataset : October 31, 2021
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
csv
สถิติผู้เข้ารับการอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (591 )

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ 2553...

Last update dataset : October 31, 2021
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
csv
สถิติข้อเสนอโครงการขอเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน (461 )

ข้อเสนอโครงการขอเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน (Beamtime proposal) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา แบ่งแยกประเภทตามปีงบประมาณ กลุ่มคลัสเตอร์งานวิจัย (Research clusters)...

Last update dataset : October 31, 2021
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
csv
อัตราค่าบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (864 )

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความพร้อมในการให้บริการแสงซินโครตรอน 11 ระบบลำเลียงแสง และ 13 สถานีทดลอง ซึ่งครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์...

Last update dataset : October 31, 2021
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
csv
สถิติผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้บริการจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (581 )

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน...

Last update dataset : October 31, 2021
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
csv
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการแบ่งแยกประเภทตามปีงบประมาณ กลุ่มคลัสเตอร์งานวิจัย และระบบลำเลียงแสงที่ขอใช้บริการ (216 )

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Research Publications) แบ่งแยกประเภทตามปีงบประมาณ กลุ่มคลัสเตอร์งานวิจัย (Research clusters) ระบบลำเลียงแสงที่ขอใช้บริการ (Beamlines)

Last update dataset : June 8, 2021
csv