กรมการพัฒนาชุมชน - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมการพัฒนาชุมชน
ส่วนกลาง:ระดับกรม
43 datasets found
Order by :
รายละเอียดจำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่น รูปแบบ3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลการเชื่อมโยงและประสานแผนชุมชนระดับตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลทะเบียนและข้อมูลพื้นฐานของแผนตำบล รูปแบบ1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลความสามารถของผู้นำชุมชน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
รายละเอียดพื้นฐานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนต่อต้านยาเสพติด
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
รัฐบาลยังคงมีนโยบายด้านเศรษฐกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลโครงการแผนตำบลที่นำไปใช้ประโยชน์ รูปแบบ2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
กิจกรรมขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
การพัฒนาและยกระดับผู้นำในชุมชน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
รายละเอียดพื้นฐานองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลกิจกรรมตามภารกิจของผู้นำชุมชน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลทะเบียนและข้อมูลพื้นฐานของผู้นำชุมชน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลโครงการที่มีการเชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่น รูปแบบ1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่เป็นสัมมาชีพชุมชน จำแนกตามอำเภอ/จังหวัด
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลทะเบียนรายละเอียดผู้ประกอบการ OTOPและรายละเอียดพื้นฐาน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
รายละเอียดเงินกองทุนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv