Text Size | A   A   A
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานระดับกรม
25 datasets found
Order by :
เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
สรุปข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
เป็นข้อมูลในการประเมินความพร้อมในการให้ความช่วยแหลือด้านการเงิน การสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ รวมไปถึงการควบคุมสุขอนามัยในโรงฆ่าสัตว์
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ ในการพัฒนา ซ่อมแซมถนน แหล่งน้ำ และการติดตั้งไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls