การตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานและจำนวนข้อมูล ทีมีการ Harvest และ Upload บน data.go.th - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A

การตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานและจำนวนข้อมูล ทีมีการ Harvest และ Upload บน data.go.th

 

1. รายชื่อหน่วยงานและจำนวนข้อมูลทีมีการ Harvest และ Upload บนระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยงาน

 

2. วิธีการจำแนกข้อมูลที่ Harvest หรือ Upload บน data.go.th 

 

   2.1 ตัวอย่างข้อมูลที่ Harvest จากหน่วยงานจะมี Icon ดังรูปด้านล่าง 

   

 

   2.2 ตัวอย่างข้อมูลที่ Upload จะมีไม่ Icon ดังรูปด้านล่าง