การกำหนดกลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ : Data Topic for Data.go.th - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A

การกำหนดกลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ : Data Topic for Data.go.th

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดชุดข้อมูลตามกลุ่มข้อมูล

 

การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data หรือข้อมูลแบบเปิด แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th นั้น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้องจัดเตรียมข้อมูลตามรูปแบบที่ สพร. กำหนดไว้ และ อยู่ภายใต้กลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และชุดข้อมูลที่เผยแพร่สามารถนำไปสร้างคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้สร้างประโยชน์ทางด้านการวิจัย การวิเคราะห์ หรือการสร้างนวัตกรรม ข้อมูลที่นำไปใช้นั้นเปรียบเสมือนวัตถุดิบที่สำคัญอันจะเป็นรากฐานเพื่อการใช้ต่อยอดพัฒนาไปสู่คุณค่าพร้อมรูปแบบที่มีความหลากหลายตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้นำไปใช้ ดังนั้นการกำหนดกลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และกลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่กำหนดขึ้นมานั้นต้องช่วยสร้างความชัดเจนแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

 

ด้วยเหตุนี้จึงมีการทบทวนกลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่ใช้ใน data.go.th ขึ้น โดยศึกษากลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลของประเทศที่ประสบความสำเร็จ เช่น การกำหนดหมวดหมู่ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU การกำหนดหมวดหมู่ของดัชนีชี้วัดต่าง ๆ