Documents - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Documents
นโยบายคุ้กกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://data.go.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ ...

เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Conditions for Use of Open Government Data Platform)

เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Conditions for Use of Open Government Data Platform) ดาวน์โหลดภาษาไทย ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Terms and Conditions for DGA Open Government License)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Terms and Conditions for DGA Open Government License) ดาวน์โหลดภาษาไทย ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ

Implementation Guidelines: Unpivot Data

ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 15) ปี 2564     ดาวน์โหลดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

การใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและการเตรียมชุดข้อมูล (User Guide and Data Preparation)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและการเตรียมชุดข้อมูล (User Guide and Data Preparation)

แนวทางการเตรียมชุดข้อมูลให้สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง (A Primer on Machine Readable for Open Data)

ดาวน์โหลดแนวทางการเตรียมชุดข้อมูลให้สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง (A Primer on Machine Readable for Open Data)

คำแนะนำและแนวทางการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Machine Readable (Unpivoting Data)

Download คู่มือการปรับปรุงชุดข้อมูลบนระบบ Open Data เพื่อใช้งานวิเคราะห์ข้อมูล (Unpivot Data)

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ : Digital Government Standard

ดาวน์โหลดร่างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ

การกำหนดกลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ : Data Topic for Data.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดชุดข้อมูลตามกลุ่มข้อมูล   การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data หรือข้อมูลแบบเปิด แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th นั้น ...

เกี่ยวกับ Data.go.th

เว็บไซต์ data.go.th ถือกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2556 ในเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ...

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Open Data

1. Open Data คืออะไร ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ data.go.th นี้ เป็นข้อมูลเปิดของภาครัฐ (Open Government Data) 2. หัวใจสำคัญของ Open Data ...

คู่มือการใช้งาน Data.go.th API

คู่มือการใช้งาน Data.go.th API การสมัครขอรับ API Key ในการเรียกใช้งาน API CKAN Data API และตัวอย่าง Code Open-D Data API และตัวอย่าง Code CKAN Data Catalog API Data Visualization การสมัครขอรับ API Key ในการเรียกใช้งาน API ตามนโยบายการใช้งาน API ของ ...