คมนาคมและโลจิสติกส์ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : คมนาคมและโลจิสติกส์
ข้อมูลจำนวนหัวรถจักร, ประเภทหัวรถจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลสถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟฯ (ขื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ที่ตั้ง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟที่แยกทางคู่และทางเดี่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลอัตราค่าระวาง ของการเดินรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
pdf
ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟ ชื่อที่ดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
pdf
ข้อมูลรถเข้า-ออกผังควบคุมการเดินรถ เวลาช้า สาเหตุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
pdf xlsx
ข้อมูลผู้โดยสาร จำนวนผู้โดยสาร ประเภท สถานี และประเภทของขบวนรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลผลการดำเนินงานการขนส่งสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลจุดตัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
รวมจำนวนและประเภททางผ่านที่ได้รับอนุญาต/ทางลักผ่าน การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
pdf
ข้อมููลรายงานงบการเงินของการรถไฟฯ ในแต่ละปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
pdf
ข้อมูลตารางการเดินรถ (เวลา, วันที่, ประเภทรถ, สถานีต้นทาง, สถานีปลายทาง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงาน (ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แยกตามประเภทรถ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลสรุุปการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
จำนวนอุบัติเหตุ, วันและเวลาที่เกิดเหตุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลสรุปเหตุอันตรายรายเดือน แยกตามประเภทเหตุอันตราย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลที่มีชื่อและที่ดินของการรถไฟ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2566  
xlsx