ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : คมนาคมและโลจิสติกส์
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2553
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2552
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2554
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2553
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2554
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2551
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2547
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2551
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2549
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2548
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls