เมืองและภูมิภาค - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เมืองและภูมิภาค
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2566-2570)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2566  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มิถุนายน 2566  
zip
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
zip