ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกตามภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ ทั่วราชอาณาจักร             เป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2563  
csv xls xlsx
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. 2541 - 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls csv xlsx
ร้อยละผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามอุตสาหกรรม และปัญหาจากการรับงาน พ.ศ. 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้านที่อายุ 15 - 60 ปีที่ไม่ได้รับสวัสดิการ จำแนกตามความต้องการเข้าร่วมในระบบการประกันสังคม และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามอาชีพ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน และการเปลี่ยนแปลงต่อปี จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2549 - 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls
 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และการเปลี่ยนแปลงต่อปี จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2549 - 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls
จำนวน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2552 - 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสะสมทุนและเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามประเภทของการสะสมทุน และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
จำนวน และร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ พ.ศ. 2552 - 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
จำนวน และร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 - 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
จำนวนประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
จำนวน และร้อยละของผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และอุตสาหกรรมที่เคยทำ พ.ศ. 2552 - 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
จำนวนลูกจ้าง จำแนกตามอาชีพ ระดับของรายได้ ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพสมรส สถานภาพแรงงาน ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามเดือนที่มีงานมาก เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
ลักษณะที่สำคัญของข้าราชการ จำแนกตามตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls