ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เกษตรกรรม
ปริมาณการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx