ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เกษตรกรรม
ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของข้าว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx