ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เกษตรกรรม
จำนวนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx