ขนาดตัวอักษร |    
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หน่วยงานระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และเพื่อสำรวจการรู้จัก การเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการทำงานของ รฟม. ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf