ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษาและระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls