ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เด็กที่เคยเข้ารับการศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ได้รับการศึกษา (Drop Out : ออกกลางคัน)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls