ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
พบ 45 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่ลงทะเบียน จำแนกตามประเภทความพิการและอายุ (ยอดสะสม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
ความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
database
ข้อมูลจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน,หลักสูตรการฝึกอบรม,หลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงาน ,ผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
database
จำนวนประชากร วัยเด็ก ข้อมูลกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนกับจำนวนประชากรวัยเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ข้อมูลจำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ,กลุ่มสาขาอาชีพที่ทดสอบมาตรฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
database
เป็นข้อมูลจำนวนครู อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls csv xlsx
จำนวนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ข้อมูลการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1.ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
ข้อมูลการจดทะเบียนผู้แสดงความสามารถในจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ข้อมูลลูกหนี้เงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
องค์กรที่ได้รับการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
จำนวนประชากร วัยสูงอายุ ข้อมูลกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx