องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 13 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ราคาจำหน่ายไม้สักซุงสวนป่า กำหนดโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf
ประกาศขายไม้เศรษฐกิจ และไม้กระยาเลย ยกเว้นไม้สัก ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี แยกตามองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx csv
ประกาศขายไม้สัก ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
แสดงรายชื่อสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ผ่านระบบการจัดการตามมาตรฐานของ FSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงขอบเขตพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (polygon)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
zip
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงตำแหน่งที่ตั้งสวนป่า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (point)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx zip rar csv
รายงานสรุปผลการพัฒนาปลูกใหม่ประจำปี แยกตามสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค และ ชนิดไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์รายงานสรุปผลการผลิตไม้สวนป่าประจำปีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยแสดงข้อมูลประเภทไม้ ผลการผลิด-จำหน่าย เป็นสำคัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบอัตราการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ไม้สัก ยูคาลิปตัส และยางพารา และยังใช้คำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อประกอบการของบประมาณในการปลูกสร้างสวนป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
แผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url pdf
การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าเป็นข้อกำหนดเพื่อขอใบรับรองการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล (Forest Stewardship Council : FSC)TM...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
เพื่อให้บรรลุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ด้านการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และให้การจัดการสวนป่าเกิดความยั่งยืนทั้งสามด้าน ประกอบด้วย ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ความยั่งยืนด้านสังคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url pdf