ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
พบ 57 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล: รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, การให้บริการ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบัน วิธีการจัดเก็บ:...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
"คำนิยามชุดข้อมูล: แนวทางการปฏิบัติและประเมินตนเองเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ การดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: สร้างการเรียนรู้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลสมาชิก 2P ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถาม วิธีการจัดเก็บ: สำรวจและประเมินผ่าน Web Application ปีละ 1...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
csv
"คำนิยามชุดข้อมูล: การบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน, ศูนย์ฉีดวัคซีน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน วิธีการจัดเก็บ: ระบบเอกสารคุณภาพสถาบันฯ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล : ถอดบทเรียนการใช้ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ : การสร้างการเรียนรู้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล: คู่มือคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน วิธีการจัดเก็บ: ระบบเอกสารคุณภาพสถาบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล : การบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน, Community Isolation Center ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล : องค์ความรู้สําหรับสถานพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19 ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: องค์ความรู้ แนวทาง การดูแลรักษา และการป้องกัน และการบริการจัดการสถานการณ์วิกฤต COVID-19...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
"คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลสมาชิก 2P ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถาม วิธีการจัดเก็บ: สำรวจและประเมินผ่าน Web Application ปีละ 1...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลผลงานของพัฒนา นวัตกรรม โครงการพัฒนาเทคโนโลยี, 2P Safety Tech ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลสรุปของผลงาน วิธีการจัดเก็บ: สรุปแนวคิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
csv
สรุปรายงานสถิติสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
ppt
"คำนิยามชุดข้อมูล: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum วิธีการจัดเก็บ:...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล: คู่มือบริหารจัดการเว็บไซต์ของสถาบัน สำหรับ (User Manual),(Administrator Manual) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวทางการใช้งานเว็บไซต์สถาบัน วิธีการจัดเก็บ:...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
csv
รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล โดยผู้ป่วยหรือญาติ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2565  
pdf
test 14 views
test
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 กรกฎาคม 2565  
csv