สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
85 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ผู้สำเร็จการศึกษา (123 )

ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานั้น ๆ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2567
api xls
สถานศึกษา (74 )

สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2567
api xls
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (74 )

ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2567
api xls
นักเรียน นักศึกษา (61 )

นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสู่ระบบการศึกษา ช่วงอายุ 3- 18 ปี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2567
api xls
บุคลากรอื่น (12 )

บุคลากรอื่น หมายถึง บุคลกรที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2567
api xls
จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในระบบโรงเรียน ประเภทนานาชาติของประเทศไทย (113 )

เพื่อแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในระบบโรงเรียน ประเภทนานาชาติของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2567
pdf xlsx csv
จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF (11 )

จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567
csv
จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน (33 )

จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567
csv
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF (7 )

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567
csv
จำนวนการตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร (17 )

จำนวนการตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567
csv
ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน (15 )

ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คือ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567
csv
จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้/อบรม เรื่อง AML/CFT/CPF (5 )

จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้/อบรม เรื่อง AML/CFT/CPF การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567
csv
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร (8 )

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567
csv
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย (82 )

มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567
ข้อมูลโรงเรียนในประเทศไทย (91 )

มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567
ข้อมูลการศึกษาชุดสมบูรณ์ (25 )

ข้อมูลทางการศึกษา แต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ชุดข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น ผลการเรียน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย (33 )

มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567
ข้อมูลบุคลากรอื่นของกระทรวงศึกษาธิการ (12 )

มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567
ข้อมูลผู้เรียนในประเทศไทย (36 )

มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของประเทศไทย (32 )

Micro Data API Service API ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุดข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานและกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ https://exchange.moe.go.th

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567
url