สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หน่วยงานระดับกรม
พบ 34 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
อายุเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนสามัญเมื่อเข้ารับการบรรจุ จำแนกตาม กระทรวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567  
csv
จำนวนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตาม กระทรวง กรม กลุ่มอาชีพ ชื่อตำแหน่ง ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง เพศ และระดับการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567  
csv
สถิติการบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญจำแนกตามกระทรวง และระดับการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567  
csv
รายงานสถิติข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งระดับสูง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567  
csv
จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตาม กระทรวง กรม กลุ่มอาชีพ ชื่อตำแหน่ง ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567  
csv
จำนวนและอายุเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตาม กระทรวง กรม และช่วงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567  
csv
สถิติการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญจำแนกตามกระทรวง และเหตุการออกจากราชการ ได้แก่ เกษียณอายุราชการ ลาออก ออกด้วยเหตุผิดวินัย และเสียชีวิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
csv
ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
csv
รายงานสถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตาม 1) ระดับที่อนุมัติให้ศึกษาและระดับที่กำลังศึกษา 2) แหล่งทุนและประเทศที่กำลังศึกษา และ 3) กลุ่มวิชาที่กำลังศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
csv
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทำการประกาศผลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 ภายหลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
csv
ข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลประวัติการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
csv
ข้อมูลระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประกอบด้วย เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 รายจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลทุนรัฐบาลของนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลการประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ ศูนย์สอบ เลขประจำตัวสอบ ของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบ ขาดสอบ ยุติการสอบ แต่ละสนามสอบในแต่ละศูนย์สอบ ของการสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศที่ศึกษา และ ประเภททุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
ภาพรวมสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศ และ ระดับการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv pdf
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv