ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf
รายงานข้อมูลและภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
api
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำคำขอ และพิจารณาใบจดทะเบียนอนุญาต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf
เป็นคู่มือสำหรับให้ประชาชนให้รับทราบขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนสำหรับจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf api
เป็นชุดข้อมูลความรู้ในเรื่องของ ดัชนีเศรษฐกิจการค้าที่จะทำให้เข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับความสำคัญ ซึ่งดัชนีราคาผู้บริโภค ที่พัฒนามาจากดัชนีค่าครองชีพ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2563  
api