ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนปีที่ได้รับการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
xls
เด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เด็กที่เคยเข้ารับการศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ได้รับการศึกษา (Drop Out : ออกกลางคัน)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษาและระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv