สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม
พบ 18 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
การใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐที่รัฐจัดสรรให้แก่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
csv
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับประถมศึกษากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุ 6-11 ปี โดยปรับฐานให้เป็น 100
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
csv
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนในระดับประถมเทียบกับจำนวนครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษานั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
csv
จำนวนปีที่ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรไทย กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุตั้งแต่ 15 - 39 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
csv
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี เทียบกับจำนวนประชากร อายุ 6-11 ปี โดยปรับฐานให้เป็น 100 ในระดับประถมศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
csv
"ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในมิติด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ"
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
xlsx
ร้อยละของระดับการศึกษาของประชากรไทยวัยแรงงาน (กลุ่มอายุ 15-59 ปี)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
csv
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา อายุ 12-17 ปี เทียบกับจำนวนประชากร อายุ 12-17 ปี โดยปรับฐานให้เป็น 100 ในระดับมัธยมศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
csv
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนเข้าใหม่ในระดับการศึกษาตามเกณฑ์และระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุตามเกณฑ์ระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาจำแนกตามจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
จำนวนปีที่ได้รับการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาจำแนกตามหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ร้อยละของประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
เด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เด็กที่เคยเข้ารับการศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ได้รับการศึกษา (Drop Out : ออกกลางคัน)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษาและระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
รายชื่อของสถานศึกษาตามความหมายใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาภาพรวม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv