สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 26 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url
ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา (บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf url json
ฐานข้อมูลมติ ครม. (บนเว็บไซต์ สลค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
url pdf json
ข้อมูลชื่อเรื่องที่ขอรับบริการ ทางโทรศัพท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv json
ข้อมูลชื่อเรื่องที่ขอรับบริการ ทาง Facebook ศูนย์บริการข้อมูลมติ ครม.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่ไม่ต้องเปิดเผย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv json
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สลค.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
url csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv json
ข้อมูลเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประเภทต่าง ๆ เช่น กฎหมาย, การจดทะเบียนการค้า, การแต่งตั้ง, การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, บุคคลล้มละลาย, ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf xlsx
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv json
ข้อมูลชื่อเรื่องที่ขอรับบริการ ทางอีเมล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv json
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลฐานันดร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่ไม่ต้องเปิดเผย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
pdf csv json
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน, โครงการสำคัญ, แนวทางปฏิบัติ/หลักการ, การแต่งตั้ง, รายงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx pdf
ฐานข้อมูลผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บนเว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url json pdf