ขนาดตัวอักษร |    

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open Government License)

 

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open Government License)

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ทำหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแก่ประชาชนโดยได้เปิดกว้างให้หน่วยงานของรัฐ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ https://data.go.th เพื่อให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้โดยสะดวก และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ของประเทศ

ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ ดังนี้

คำนิยาม

“ข้อกำหนด”  หมายความว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“ข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายความว่า ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์  

“ผู้ใช้ข้อมูล” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เข้าใช้ข้อมูลซึ่งเผยแพร่บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนด

“สำนักงาน”  หมายความว่า  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

“ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยง
ที่สำนักงานจัดให้มีขึ้นเพื่อประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแก่ประชาชน มาเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

“การใช้ข้อมูล” หมายความว่า การนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ  หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล และภายใต้
การยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนด

เมื่อหน่วยงานของรัฐนำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non Exclusive License) โดยไม่จำกัดพื้นที่และไม่จำกัดเวลาในการใช้ข้อมูล ไม่ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ และไม่เสียค่าตอบแทนการใช้สิทธิแต่อย่างใด

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ข้อมูล

ผู้ใช้ข้อมูล มีสิทธิและหน้าที่ในการใช้ข้อมูลในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ดังนี้

 1. ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด  เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมต่าง ๆ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 2. ประยุกต์ใช้ข้อมูล โดยวิธีการหรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระของข้อมูลให้สื่อความหมายผิดไปจากเดิม
 3. ใช้ประโยชน์ในข้อมูลโดยการรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ หรือการนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาบริการและนวัตกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 4. การใช้ข้อมูลต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงและหน่วยงานหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยทุกครั้ง
 5. ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐตาม
  ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือสำนักงานกำหนด หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

การอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ในการนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน หรือดำเนินการอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลต้องอ้างอิงถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยใส่ข้อความเพื่อแสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัดทำข้อมูล หรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลมาจากหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้รูปแบบการอ้างอิงโดยใช้ข้อความดังนี้

“สิทธิการใช้ข้อมูล ภายใต้ข้อกำหนดการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ”

การอ้างอิงถึงหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากผู้ใช้ข้อมูลไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าข้อมูลในส่วนที่รูปแบบการอ้างอิงไม่ถูกต้องเป็นการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อยกเว้น

การให้ใช้ข้อมูลตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ครอบคลุมถึง

 1. ข้อมูลที่มีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผยอยู่ในเนื้อหาข้อมูล เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นของกฎหมายว่าด้วยการนั้น
 2. โลโก้ เครื่องหมายราชการ หรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐหรือของผู้ให้บริการข้อมูล และตราแผ่นดิน ยกเว้นกรณีที่โลโก้ เครื่องหมาย หรือตราดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหรือชุดข้อมูล
 3. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางทหาร
 4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล ไม่ว่าสิทธินั้นจะเป็นของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งผู้ให้บริการข้อมูลไม่มีอำนาจที่จะอนุญาต

เงื่อนไขการรับรอง

การใช้ข้อมูลภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการให้ใช้สิทธิในข้อมูลลักษณะที่แสดงถึงสถานะอย่างเป็นทางการใด ๆ ระหว่างผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล และไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลรับรองการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลแต่อย่างใด

ข้อยกเว้นความรับผิด

ข้อมูลที่อนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้เป็นข้อมูลดิบ ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอยู่ในสภาพเดิม โดยผู้ให้บริการข้อมูลไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บ รวบรวม หรือจัดทำขึ้นเอง หากแต่ผู้ให้บริการข้อมูลเป็นผู้ประสานหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลมาที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ดังนั้นผู้ให้บริการข้อมูลจึงไม่ได้ให้การรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล และไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลมีความผูกพันเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนระหว่างกัน ตลอดจนผู้ให้บริการข้อมูลไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล

ผู้ให้บริการข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือยกเลิกการให้ข้อมูลต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ แก่ผู้ให้บริการข้อมูล

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลที่เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล

การตรวจสอบที่มาของข้อมูล

การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “data.go.th” เท่านั้น หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐ หรืออีเมล์ contact@dga.or.th

Terms and Conditions for DGA Open Government License

 

Open Government Data Portal provided by Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA), is broadening facilitated the public and government organizations by a digital system. DGA supports government organizations to share or connect their data to the public, openly published on the website at https://data.go.th, for the purposes of transparently providing data search and access to the public as well as promoting their involvement in and inspection on governmental activities and encouraging them to further use the data to develop innovations and services, which would be beneficial to the country in certain aspects.  

The user will be able to use the data, which are contained on Open Government Data Portal or thereunder, under the agreement to be bound by and comply with the following terms and conditions for DGA Open Government License.

Definitions

“Terms” means the terms and conditions for DGA Open Government License

"Data” means information is presented as facts or others with the same meaning. Whether such presentation could be known or assumed by its conditions or conveying through any methods, and whether it would be in any forms of documents, files, reports, books, charts, maps, pictures, photos, satellite imaginaries, films, videos, or voice records, information stored in or processed by a computer, measuring tools, remote sensing or other methods which are used to present thereof.     

“Government Open Data” means Open Data in any digital forms whereof government organizations have to disclose to the public in accordance with the laws related to the digitalization of the Official Information, where are transparently reachable for the public, not restricted under the limitation of platforms, without any fees of publishing, copying, or beneficially processing such Data with no limitation under lawful purposes.

“User” means individuals, including the body of persons, juristic persons, agencies and organizations, wherever within or outside of the country, access to use the Data, which are published on or throughout Open Government Data Portal, and agree with the Terms.

“DGA” means Digital Government Development Agency (Public Organization)

“Open Government Data Portal” means information technology management system and network, which DGA has established to facilitate government organizations for the purposes of sharing or connecting their Data to the public in digitalization.

“Use of Data” means the processing of Data, either in a whole or in a part, by whatever means or methods under lawful purposes, abided by the User and the agreement of the Terms.  

Terms and Conditions of the Terms

When the government organization has published the dataset on Open Government Data Portal, the government organization hereby, at that time, accepts and complies with the following terms and conditions. The government organization hereby licenses the non-exclusive rights to the User in the scope of the Use of Data therefrom, without the limitations of territory or period. The User shall not be required any further authorizations and licensing fees of executing such rights.

Rights and Obligations of the User

The User has rights and obligations on the Use of Data on or throughout Open Government Data Portal as follows:

 1. The User can copy, publish, distribute, or beneficially processing the Data in whatever methods, for the purposes of enhancing services and innovations or other purposes in relation to be the benefits of developing the country’s economy and society. 
 2. The User can apply the Data by any means or methods, which do not change substantive definitions to be misled from the originals.
 3. The User can usefully process the Data by means of either gathering the Data therefrom together with other data or utilizing them to be a part of education, analysis, research, service and innovation enhancement or other purposes aiming to be the benefits of the country’s economic and social development.
 4. The User shall state references for the Use of Data, at all the time, which are referred to the sources of Data and organizations or individuals whom such Data owned..
 5. The User shall comply with the applicable standards, the Terms, and other rules and regulations pertaining to the open data prescribed by Digital Government Development Commission or DGA, which are currently enforced or will be later enforced.

However, the User shall process the Data under lawful purposes and not against public orders or good morals.

References for the Use of Data from Open Government Data Portal

To process the Data, either entirely or partially thereof, for uses or other lawful purposes abided by the User, the User shall specify the references to the government organization who is the producer of such Data by stating the sources of Data, the date of access and other necessary information. Unless the Data would not be identified such government organization or gathered from several government organizations, in the cases here before, the references shall be stated as below:

“The right to process the data is subject to the terms and conditions for DGA Open Government License”

The abovementioned references of the source of Data are substantive to these Terms.  In case of no reference specified, the Data which are without the reference deem to be contrary to this Terms.

Exceptions

The permission of the Use of Data under this Terms is not included in the exception listed as below:

 1. The Data which are contained therein are the prohibited data that cannot be disclosed under the applicable laws unless there is an exception under such applicable law.
 2. Logos, government symbols, or the government organization’s or DGA’s official emblems and any symbols related to national identity, unless such logo, symbol, or official emblem are inseparably involved in documents or dataset.
 3. The rights of intellectual property related to the Data such as copyrights, patents, trademarks, or other rights as the same meaning, whether such rights owned by individuals, organizations, or other juristic persons, which DGA has no legitimate power to authorize thereof. 

TERMS OF WARRANTY

THE USE OF DATA PROCESSED BY THE USER UNDER THIS TERMS SHALL NOT DEEM TO GRANT ANY OFFICIAL RIGHTS, IN RELATION TO SUCH DATA, BETWEEN DGA AND THE USER, WHICH WILL EXECUTE ANY BILATERAL LEGAL STATUS, AND DGA SHALL PROVIDE NO WARRANTY TO THE DATA THEREOF.

LIMITATION OF LIABILITY

THE PROVIDED DATA THAT HAVE BEEN AUTHORIZED TO USE UNDER OPEN GOVERNMENT DATA PORTAL, ARE RAW DATA WHICH HAVE THE SAME QUALITIES OR CONDITIONS AS THEIR ORIGINALS. DGA DOES NOT STORE, COLLECT OR CREATE THE DATA THEREFROM; ONLY PROVIDES THE OPEN GOVERNMENT DATA PORTAL IN ORDER TO FACILITATE THE GOVERNMENT ORGANIZATIONS FOR THE PURPOSES OF CENTRALIZING TO PUBLICLY PROVIDE OR CONNECT THE DATA THEREOF TO THE PUBLIC.  DGA WILL NOT BE LIABLE FOR THE ACCURACY OR INTEGRITY OF DATA, AND NEITHER DGA NOR THE USER IS AUTHORIZED TO MAKE REPRESENTATIONS ON BEHALF OF THE OTHER, AND THIS WILL NOT CONSTRUE TO CREATE A RELATIONSHIP OF PARTNERSHIP BETWEEN DGA AND THE USER. DGA SHALL NOT PROVIDE WARRANTIES OR LIABILITIES FOR ANY DAMAGE FROM THE VIOLATIONS OF LAWS INCURRED BY THE USER OR WHOEVER RELATED TO THE USE OF DATA.

DGA RESERVES THE RIGHTS TO TEMPORARILY SUSPEND OR TERMINATE THE PUBLICATION OF DATA ON THE OPEN GOVERNMENT DATA PORTAL OR TERMINATE THE PROVIDING OF DATA AS IT DEEMS TO BE APPROPRIATE WITHOUT PRIOR NOTICE. DGA SHALL NOT OBLIGATE TO BE LIABLE FOR ANY DAMAGE WHICH MAY ARISE THEREFROM.

Governing Laws

The disclosure of Data under this Terms in adherence to Digitalization of Public Administration and Services Delivery Act, B.E. 2562 (2019), for the purposes of public data or announcement produced and processed by government organizations through digital means and channels for the purposes of encouraging the convenient access of the Data to the public as well as promoting their involvement in and inspection on governmental activities and supporting them to further use the data to develop innovations and services which would be beneficial to the country in certain aspects.  The Digital Government Development Commission shall specify the types, forms, and standards of the data disclosed to the public by the Open Government Data Portal. Such specification shall be consistent and compatible with universally accepted principles of open data.

Inquiry of the Sources of Data

The User can inquiry the sources of Data under this Terms via the website under a domain name as “data.go.th” or DGA Contact Center, Tel: 02 612 6060 or email: contact@dga.or.th