วิเคราะห์จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

วิเคราะห์จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ในปี 2564 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับภายในหน่วยงาน

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม MRTA
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/number-of-commuters-using-the-chaloem-ratchamongkhon-line/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/2564MRTADIGIDataCamp/Dashboard3?publish=yes