ขนาดตัวอักษร |    
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจำปีงบประมาณ 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

04_0202 ข้อมูลผลประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจำปีงบประมาณ 2562

Data source cannot be displayed.
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจำปีงบประมาณ 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0976f925-0955-4aaa-9a87-44300ac29bd6
คำสำคัญ ความเชื่อมั่น รายงาน โครงการประเมิน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 9 กันยายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารโครงการประเมิน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ งานสื่อสารสาธารณะและโสตทัศนูปกรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ anurak@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ข้อมูลภาพลักษณ์ของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ในมุมมองของผู้รับบริการของสถาบันทั้งสถานพยาบาลที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามวาระ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-05-07
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-05-07
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลรายงานวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและนักวิชาการภายนอกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
json xls
ชุดข้อมูลสาระสำคัญจากงานศึกษาวิจัยทางชาติพันธุ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
json xls
รายงานผลการตรวจสอบแต่ละเรื่อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf