ขนาดตัวอักษร |    
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาธุรกิจการค้าและบริการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาครัวเรือน ได้แก่ 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) หลังจากทำการคำนวณใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนแล้วเสร็จ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาหักลบออกจากปริมาณการจำหน่ายก๊าซหุงต้มผ่านร้านค้าในจังหวัด และทำให้ได้ส่วนที่เหลือจากการหักลบเป็นปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาธุรกิจการค้าและบริการ 2.น้ำมันเตา นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาอื่นๆ มาแสดงผลเป็นสาขาธุรกิจและบริการโดยตรง

Data source cannot be displayed.
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาธุรกิจการค้าและบริการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e49c4fd5-adaa-4374-a1fe-4fb98b004d42
คำสำคัญ LPG การใช้น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัด ธุรกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง บริการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้ติดต่อ policy_mene@energy.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา กรมธุรกิจพลังงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลิตร, กิโลกรัม, ลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
สถิติทางการ ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
csv
รายงานสถิติการให้บริการผู้ป่วยด้านทันตกรรมของสถาบันทันตกรรม โดยแยกตามสาขาเฉพาะทางด้านทันตกรรม และช่วงเวลาของคลินิกที่ให้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv