คดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
facebook   twiter

สรุปจำนวนคดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คดีอาญาสะสมจำแนกตามเพศ คดีอาญาสะสมจำแนกตามผลคดี คดีอาญาสะสมจำแนกตามอายุขณะกระทำผิด คดีอาญาสะสมจำแนกตามผลประเมินความเสี่ยงความจำเป็น คดีอาญาสะสมจำแนกตามสัญชาติ คดีอาญาสะสมจำแนกตามศาสนา คดีอาญาสะสมจำแนกตามการศึกษา

Data source cannot be displayed.
คดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a029b54c-b5c4-41db-8a1c-5c403c74f15c
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ การศึกษา คดีอาญา ความจำเป็น ความเสี่ยง ผลคดี ศาสนา สัญชาติ อายุ เพศ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 12 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ it_information@djop.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-06-20
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-02-01
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2559
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • ศาสนา
  • ระดับการศึกษา
  • อื่นๆ
ผลคดี , สัญชาติ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คดี
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชาติในอาเซียน วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้ในขั้นเริ่มต้นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ร่วมกัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
สรุปรายงานผลคำขอ การเบิกจ่ายค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
สรุปรายงานผลคำขอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566