รายชื่อศาสนสถาน ในศาสนาคริสต์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อศาสนสถาน ในศาสนาคริสต์
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการศาสนา
facebook   twiter

สถิติจำนวนศาสนสถาน ในศาสนาคริสต์ (กองศาสนูปถัมภ์)

รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาคริสต์ ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาคริสต์ในประเทศไทย ที่อยู่ในความดูแลของกรมการศาสนา กำกับดูแลโดย กองศาสนูปถัมภ์ ได้แก่

1) มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์
2) มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย 3) สภาคริสตจักรในประเทศไทย 4) สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 5) สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

เพื่อนำข้อมูลมาทำกิจกรรม/โครงการด้านศาสนิกสัมพันธ์ และกิจกรรมทางศาสนา

Data source cannot be displayed.
รายชื่อศาสนสถาน ในศาสนาคริสต์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a1a6436b-a36d-4ecd-bcdb-dc3b3c5cfa7b
คำสำคัญ คริสตจักร จำนวนศาสนสถาน จำนวนศาสนิกชน มูลนิธิคริสจักรเซเว่นธืเดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ วัดนักบุญ ศาสนสถาน ศาสนา สภาคริสตจักรในประเทศไทย สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย อาสนวิหาร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มดิจิทัล สำนักงานเลขานุการกรม
อีเมลผู้ติดต่อ ictdra@dra.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา แบบรายงานข้อมูลศาสนสถาน องค์การทางศาสนา กองศาสนูปถัมภ์
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://e-service.dra.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-01-10
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  csv json
  จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ตามการเคยมีเพศสัมพันธ์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  csv json
  ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ตามการเคยมีเพศสัมพันธ์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  csv json