รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายงานผลสัมฤทธิ์และการบรรลุค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายปี และระยะ 5 ปี

Data source cannot be displayed.
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 97b35170-03fc-4200-838e-348130b5c3e4
คำสำคัญ การดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรม/กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
อีเมลผู้ติดต่อ budget@onep.go.th
วัตถุประสงค์ มติคณะรัฐมนตรี
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รวบรวมจากการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5ปี และรายปี ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละปีงบประมาณ
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ค่าเป้าหมาย
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.onep.go.th/action-plan/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-11-30
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-04-18
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางถนนจากหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาตามประเภทถนนทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx pdf docx
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางรางจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางราง ทั้งหมด 4 หน่วยงาน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx pdf docx
แผนติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการระบบราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv pdf