ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลองค์กรประกาศเจตนารมณ์
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม และประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลองค์กรประกาศเจตนารมณ์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fe237cf1-d5e3-4634-a954-ea5923a5e79f
คำสำคัญ องค์กรคุณธรรม องค์กรประกาศเจตนารมณ์ เจตนารมณ์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 22 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 22 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ mis@moralcenter.or.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม (สำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ), แบบประเมินตนเองตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน (ศูนย์คุณธรรม)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ชุมชน
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-03-10
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองจะต้องผ่านการประเมิน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
รายงานที่แสดงผลการประเมินตนเองเพื่อสังเคราะห์วัดระดับการพัฒนาความเป็นองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ (องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2565  
xls csv
องค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2565  
json xls