จำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท. - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท.
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
facebook   twiter
 1. ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท. ทุกวิชาเทียบกับใช้ร่วมกับหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น
 2. ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท. ในแต่ละวิชาเทียบกับสถานศึกษาที่ไม่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท.
 3. ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด ทั้งที่สั่งซื้อและไม่สั่งซื้อหนังสือเรียนของ สสวท.
Data source cannot be displayed.
จำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท.
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 71392d22-d875-4dba-aaa6-1f3a54cc427b
คำสำคัญ กทม. การใช้ คณิตศาสตร์ จำนวนสถานศึกษา วิชาหลัก วิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ สช. สพฐ. สสวท. สัดส่วน สั่งซื้อ หนังสือเรียน อปท. เทคโนโลยี โรงเรียน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 มีนาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 29 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
อีเมลผู้ติดต่อ OfficeofAcademicServiceandAssetManagement@ipst.ac.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2567  
   csv
   รวบรวมการจัดการความรู้ในรูปแบบเอกสาร คู่มือ วิดิโอ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงาน เช่น การสอนทำคลิป การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการขาย คู่มือ live stream...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มิถุนายน 2567  
   pdf
   แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
   json csv