ทะเบียนองค์กรเกษตรกร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
facebook   twiter

FO:Farmer Organization ข้อมูลที่มาจากการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามมาตรา 20(4) แห่ง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

Data source cannot be displayed.
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 346a6121-f036-4866-b37c-8ab3f5bf078e
กลุ่มชุดข้อมูล การเกษตร
คำสำคัญ ทะเบียน สภาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เกษตรกร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 13 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 31 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสื่อสารและสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ nfc.it@nfc.mail.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา สำรวจข้อมูลโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
องค์กรเกษตรกร
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2010-11-20
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-02-21
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำ สำมะโนการเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดทำเมื่อ พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นการจัดทำทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับการจดทะเบียนเกิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json csv
ครัวเรือนเกษตร หมายถึง ครัวเรือนที่มีสถานะเศรษฐกิจและ สังคมเป็นกลุ่มผู้ถือครองทางการเกษตร (ครัวเรือนที่มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร) ซึ่งประกอบด้วย การปลูกพืช...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json