เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites) (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถ่ายโอนภารกิจในส่วนของพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดให้กับกรมทรัพยากรน้ำ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565)

Data source cannot be displayed.
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4e3f084c-6182-4c1c-8ee3-bb84f4acd027
คำสำคัญ ramsar site พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ เอกสาร เอกสารเผยแพร่ แรมซาร์ แรมซาร์ไซต์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 พฤศจิกายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ชื่อผู้ติดต่อ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ/กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
อีเมลผู้ติดต่อ bd_implementation@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รวบรวมจากเอกสารที่กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำขึ้น
รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=1142
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-04-03
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนสื่อด้านสุขภาพจิต เพื่อการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น ประกอบด้วย สื่อสุขภาพจิต HERO, สื่อสุขภาพจิต ซึมเศร้า, สื่อสุขภาพจิต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
เอกสารเผยแพร่ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คู่มือ แนวทาง ขั้นตอน คำแนะนำ และแผ่นพับ ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
csv xls
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv